§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Kupującym, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostawy produktów cyfrowych.
 2. Każdy Kupujący jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przez zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sprzedawca – Katarzyna Przyszewska – właściciel i administrator Serwisu, z siedzibą w Warszawie, NIP 527 251 79 26
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów Produktów i Usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG). 
 4. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresami: https://katarzynaprzyszewska.com/  
 5. Sklep – funkcjonalność Strony internetowej, dzięki której Kupujący może dokonać zakupu wybranych usług i produktów cyfrowych. 
 6. Produkt – świadczona przez Sprzedawcę usługa lub produkt cyfrowy będące przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą. Szczegółowe opisy Produktów znajdują się na Stronie internetowej. 
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia  na Stornie internetowej lub drogą emailową i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Panel Klienta– funkcjonalność Sklepu, dzięki któremu Kupujący lub wyznaczony przez niego użytkownik ma dostęp do Produktów, które zakupił. Konto jest zakładane przez Sprzedawcę w chwili realizacji Zamówienia, o czym informuje Kupującego. 
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na odległość za pośrednictwem Strony internetowej lub umowa zawarta w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Kupującego drogą emailową. 
 11. Regulamin – niniejszy regulamin

§3. Kontakt ze Sprzedawcą

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: katarzyna.przyszewska@gmail.com
 • formularz kontaktowy na stronie: https://katarzynaprzyszewska.com/kontakt

§4. Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • w przypadku niektórych Produktów (np. webinarów i szkoleń online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Facebook, Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Kupującemu bezpieczny dostęp do świadczonych drogą elektroniczną usług oraz do Produktów, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Kupujący zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na  Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Kupującego.

§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Dostępne są następujące usługi elektroniczne:
  • utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie
  • prowadzenie konta kursanta na platformie kursowej
  • newsletter
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie, Konta użytkownika oraz Umowa o wysyłkę newslettera są usługami nieodpłatnymi i są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie lub Konta użytkownika można rozwiązać, usuwając konto, a umowę o newsletter poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty.
 5. Szczegółowe opisy odpłatnych Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej.

§6. Usługi i Produkty

1. Sprzedawca na pośrednictwem Strony internetowej umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §7, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. kursy i szkolenia online) lub dostarczenie treści cyfrowych (np. ebooki, PDFy, webinary). Przedmiotem tak zawartej umowy jest Produkt, którego opis i zakres znajdują się na Stronie internetowej.

2. Dostęp do zakupionego Produktu odbywa się przez Panel Klienta, w którym, zależnie od wybranego Produktu znajdują się:

a. linki do nagrań webinarów,

b. linki do pobrania ebooków,

c. linki do pobrania materiałów wchodzących w skład zakupionych kursów (np. wideo, pdfy, bonusy),

d.  informacja do dostępie do zamkniętej grupy na Facebooku dedykowanej danemu Produktowi.

3. Linki do pobrania ebooków są także wysyłane emailem na adres Klienta po dokonaniu zakupu.  

4. Produkty są dostępne w sprzedaży ciągłej lub okresowej w tzw. oknach sprzedażowych i można je nabyć tylko w określonym terminie.

5. Dokładne informacje, co wchodzi w skład każdego z Produktów, o jego dostępności oraz czasie trwania dostępu do Produktu, znajdują się w opisie Produktu na Stronie internetowej.

6. Nieobecność Kupującego lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym  terminie dostępu do usługi nie uprawnia Kupującego do nieopłacenia Produktu ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

§7. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • podać adres e-mail, na który ma nastąpić wysyłka instrukcji dostępu lub link do pobrania Produktu,
  • wybrać sposób płatności za zamówienie,
  • podać dane Kupującego: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania
  • podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,
  • zapoznać się z Regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
  • wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 4. Kupujący otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 6. W przypadku wyboru płatności Przelewy 24, https://www.przelewy24.pl/ podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
 7. W przypadku wyboru płatności kartą operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 8. Płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 9. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie z powrotem przekierowany na stronę Sklepu.

§8. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu Kupującemu, na podany w zamówieniu adres e-mail, wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do Produktu. 
 2. Dostęp do Produktów odbywa się za pośrednictwem Konta (za pomocą loginu i hasła, które  Sprzedawca generuje w chwili realizacji Zamówienia) i/lub poprzez dostarczenie w wiadomości email linku do pobrania Produktu. Informacja o sposobie dostarczenia Produktu znajduje się w opisie produktu na Stronie internetowej oraz w potwierdzeniu zamówienia. 
 3. Świadczenie uznaje się za zrealizowane w dniu udostępnienia Kupującemu przez Sprzedawcę linku do pobrania Produktu lub w dniu pierwszego logowania do Konta, na którym dostępny jest zakupiony przez Kupującego Produkt.
 4. W przypadku niektórych Produktów, dostęp nich może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie danego Produktu na Stronie internetowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do Produktu. 
 5. W przypadku Produktów, do których dostęp jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu Produktu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Produktu na inny nośnik np. do pamięci swojego urządzenia.

§9. Prawa i obowiązki stron

 1. Treści cyfrowe stanowiące element Produktów lub usług świadczonych drogą elektroniczną nie stanowią porad ani żadnej formy doradztwa. Usługi i Produkty ma na celu wesprzeć Kupującego w realizacji założonych rezultatów. Sprzedawca nie może zagwarantować ich osiągnięcia. Efekt użycia Produktów w dużej mierze zależy od motywacji i zaangażowania oraz sytuacji osobistej Kupującego. 
 2. Sprzedawca może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia z ważnego powodu (np. choroba prowadzącego, wystąpienie siły wyższej), o czym poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia. Kupujący w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości może rozwiązać Umowę, przesyłając stosowne oświadczenie na wskazany w §3 adres email Sprzedawcy. 
 3. Kupujący dokonujący zakupu Produktu lub usługi na rzecz innej osoby oświadcza,  że jest przez niego do tego umocowany i zobowiązuje się do odebrania od niego wymaganych zgód i oświadczeń wymaganych Umową oraz przekazania treści niniejszego Regulaminu. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów. 
 4. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać ze Strony internetowej i jej dodatkowych funkcjonalności oraz z Produktów w sposób niezakłócający korzystania przez pozostałych użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Strony internetowej, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać Produktów ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§10. Wynagrodzenie i sposoby płatności

 1. Cena za Produkt jest określona w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Kupujący za swoje zamówienie może zapłacić poprzez: 
  • płatność przelewem elektronicznym,
  • płatność kartą,
 5. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności dotyczących poszczególnych produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 6. Z zakupem Produktu nie wiążą się żadne koszty dostawy. 
 7. Kupujący, zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§11. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Kupującego, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Kupującego do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

§12. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
  • w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy
  • oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy 
 3. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu. Klient może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
  Imię i nazwisko konsumenta:
  Adres konsumenta:
  Nr rachunku bankowego
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§13. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://katarzynaprzyszewska.com/polityka-prywatnosci/

§14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy Kupujący nie jest Konsumentem, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 6. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności treści wchodzące w skład Produktów, są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
 7. Kupujący może korzystać z materiałów na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego.
 8. Nieuprawnione rozpowszechnianie tych treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§15. Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów oraz treści na blogu, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Kupujący oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Kupującego oraz innych użytkowników.
 3. Kupujący zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§16. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2021 r.