Regulamin
Programów Academy od Life

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w autorskich programach Academy od Life

 1. Udział w Programach (indywidualnych lub grupowych) oferowanych przez Academy of Life Sp. z o.
  o. reprezentowaną przez Katarzynę Przyszewską (dalej: Prowadzącą) jest w pełni dobrowolny, a
  Klient (dalej: Uczestnik) jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  działającą w swoim imieniu.
 2. Uczestnik:
  1) zobowiązuje się do działania zgodnie z ustalonymi zasadami Programów, w szczególności do
  aktywnego uczestnictwa, udziału w konsultacjach i realizacji zadań pomiędzy spotkaniami;
  2) oświadcza, że ma świadomość, że skorzystanie z Programu nie zastępuje profesjonalnej pomocy,
  w szczególności prawnej, psychologicznej, medycznej, duchowej, czy terapeutycznej;
  3) oświadcza, że nie ma przeciwskań do korzystania z Programów (nie ma objawów i nie choruje
  na depresję, nie cierpi na zaburzenia emocji, lęki, uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
  chorobę dwubiegunową, maniakalną, zaburzenia nastroju, lub inne trudności emocjonalne i/lub
  behawioralne);
  4) rozumie, że na skutek korzystania z Programów, które polegają na pracy z emocjami i energią
  może nastąpić wyblaknięcie traumatycznych wspomnień, co może wpłynąć na zdolność
  szczegółowego odtworzenia wspomnienia dotyczącego traumatycznego zdarzenia (np. w jako
  świadek sądzie).

 3. Prowadząca:
  1) oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i doświadczenie do przeprowadzenia Programów
  oraz dołoży należytej staranności do ich realizacji;
  2) zobowiązuje się do zachowania poufności, co oznacza, że żadne informacje przekazywane przez
  Uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy udzielenie
  informacji będzie wynikało z obowiązku prawnego Prowadzącej;
  3) zobowiązuje się do realizowania Programów zgodnie z ich zakresem, w szczególności:
  – udostęnienia Programu na dedykowanej platformie,
  – udostęnienia Materiałów Szkoleniowych,
  – przeprowadzenia konsultacji/ sesji indywidualnych,
  – bieżącego omawiania postępów Uczestnika poprzez odpowiadanie na e-maile i wiadomości
  Uczestnika w czasie trwania programu, nie później niż w ciągu 48 godzin od ich otrzymania (z
  przyczyn technicznych lub losowych czas odpowiedzi może ulec wydłużeniu) przy użyciu:
  skrzynki mailowej, wiadomości SMS, komunikatora WhatssApp, Messenger.

 4. Spotkania indywidualne:
  1) Umawiane są w miarę dostępnych terminów. Rezerwację terminu potwierdza płatność z góry.
  2) Zmiana terminu jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem realizacji.
  3) Zmiany w czasie krótszym niż 24 godziny uznawana jest za wykorzystaną – płatną i nie ma
  możliwości odrobienia. Wyjątkiem są sytuacje losowe lub znaczące problemy techniczne (np.
  nagła przerwa w dostawie prądu, brak internetu), w takim przypadku rozstrzygnięcie sprawy
  zachodzi na drodze rozmowy.
  4) W przypadku niestawienia się lub ponad 15 minutowego spóźnienia bez powiadomienia i
  uzyskania akceptacji, spotkanie uznawane jest za wykorzystane i nie ma możliwości przełożenia
  go na inny termin.

 5. Wszelkie materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikowi w dowolnej formie, ćwiczenia, nagrania i
  zadania są łącznie określane jako „Materiały Szkoleniowe”. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do
  Materiałów Szkoleniowych przysługują wyłącznie firmie Academy of Life Sp. z o. o. Ponadto firma
  Academy of Life Sp. z o. o., jest wyłącznym właścicielem Know-how związanego z Programem, które
  stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. ll ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zwane „Know-how do Programu”).

 6. Programy oferowane przez Academy of Life Sp. z o. o. reprezentowaną przez Katarzynę
  Przyszewską nie zastępują leczenia medycznego ani farmakologicznego. Programy nie są diagnostyką
  i leczeniem w rozumieniu nauk medycznych, nie obejmują porad ani sugestii dotyczących procesu
  leczenia, w szczególności o jakich mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (Dz. U. z 2020 poz. 295, tekst jedn. z późn. zm.) czy w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
  lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 poz. 514, tekst jedn. z późn. zm.). W przypadku konieczności
  ustalenia formy leczenia Uczestnik ustala ją z właściwym lekarzem.

 7. Administratorem danych osobowych jest Academy of Life Sp. z o. o. (NIP: 5252896381 z siedzibą
  ul. Reymonta 41d/16, Otwock 05-400). Klient przystępując do Programów wyraża zgodę na
  przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji danego Programu i niezbędnej komunikacji
  online zgodnie z ustawą.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca
  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dla konsumentów — przepisy ustawy z dnia 30 maja
  2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zgoda audiowizualna

 1. Uczestnik dobrowolnie wyraża Zgodę audiowizualną, dalej „Zgoda”, wymaganą do udziału w Programie.
 2. Niniejsza Zgoda to wymóg prawny, który umożliwi dostarczanie materiału z zajęć Uczestnikom. 
 3. Uczestnikiem zajęć jest każda osoba, która zarejestrowała się w dowolnym terminie na zajęcia.
 4. Szkolenia są zapisywane w formacie audio i/lub video (dalej „Nagrań”) oraz udostępniane uczestnikom w postaci Nagrań (tylko w przypadku, gdy Nagranie jest częścią oferowanego Szkolenia). 
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Autor dokonuje Nagrań ze Szkolenia, na które się rejestruje. 
 6. Uczestnik udziela Autorowi bezpłatnego, nieodwołalnego, zbywalnego prawa, na zawsze do:
  1. nagrywania wizerunku, imienia, głosu;
  2. zapisu, kopiowania, edytowania, wyświetlania, rozpowszechniania, sprzedawania i wykorzystywania (zbiorczo, „używania”) takich Nagrań w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie, w tym między innymi w materiałach promocyjnych i marketingowych.
 7. Użytkownik może odwołać te prawa na początku Szkolenia, informując o tym Autora przed rozpoczęciem Szkolenia. Użytkownik rozumie jednocześnie, że Szkolenie jest rejestrowane i dlatego nie będzie mieć możliwości zadawania pytań, i nie będę włączać opcji udostępniania video, zadawanie pytań może nastąpić poprzez napisanie na „czat”. Użytkownik Szkolenia upewni się na własne ryzyko, że nie ujawnia swojego wizerunku.
 8. Użytkownik w pełni rozumie warunki Zgody i rozumie, że dobrowolnie zrzeka się niektórych praw dostępnych mi na mocy prawa, w tym między innymi wszelkich praw do opłat lub rekompensat z tytułu korzystania z nagrań przez Autora do wszystkich celów.