Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest jednoosobowa działalność gospodarcza: Katarzyna Przyszewska – NIP: 5272517926; REGON: 363905033; adres: ul. Żelazna 31/ 5, 00-806 Warszawa, dalej Administrator.
 2. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora. 
 3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momentu zaakceptowania przez nich jej postanowień.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Administratora nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na www.katarzynaprzyszewska.com

Dane Osobowe

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez Administratora w ramach www.katarzynaprzyszewska.com oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Administratora.
 2. Administrator może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych Administratora, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.
 3. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych Administrator zalicza: 
  1. Imię, nazwisko, nr lelefonu, adres email;
  2. Dane niezbędne do wystawienia faktury
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
  1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
  2. realizacji zamówień na Produkty i usługi Administratora,
  3. reakcji na informacje przesłane Administratorowi z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
  5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz Produktów i usług partnerów handlowych Administratora, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 5. Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji. 
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Administratora 
 8. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 9. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez Administratora będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie. 
 10. Administrator będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Administratora, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Administratora.
 11. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 12. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Administratora, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.katarzynaprzyszewska.com wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.katarzynaprzyszewska.com (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
  2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.katarzynaprzyszewska.com nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.katarzynaprzyszewska.com. 
 13. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.katarzynaprzyszewska.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 14. Dane osobowe przechowywane są przez okres – bezterminowo.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.katarzynaprzyszewska.com i jej poddomen 

 

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.katarzynaprzyszewska.com, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.katarzynaprzyszewska.com skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Administratora i dostępnych na www.katarzynaprzyszewska.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Administratorowi zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

 

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem www.katarzynaprzyszewska.com możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia lub formularz kontaktowy dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Administrator oraz partnerów handlowych Administratora)
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług {autor}. 
 4. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.katarzynaprzyszewska.com, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Administratora i www.katarzynaprzyszewska.com
 5. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.katarzynaprzyszewska.com. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Administratora przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Administratora i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Administratora nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Administratora. Przekazywanie danych podmiotom trzecim Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 

 1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Administrator nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Administratora serwisu i newsletterów.